09120547113 09129304585

اسکان پارس

قوانین و مقررات

شرایط عمومی

کاربر با ورود به سایت تایید می کند که بالای 18 سال سن دارد.
مدارک شناسایی مورد تایید هنگام تحویل محل اقامت اصل یکی از موارد (کارت ملی، شناسنامه، پایان خدمت و گواهینامه) برای فرد ایرانی و برای فرد خارجی فقط  پاسپورت می باشد و تا زمان اتمام اقامت نزد مالک خواهد ماند.
در هنگام تحویل واحد اقامتی مهمان موظف به پر کردن فرم ورود و اعمال امضا و اثرانگشت می باشد.
مهمان موظف به پرداخت کل هزینه مدت زمان اقامت در هنگام تحویل اقامتگاه می باشد

موارد ممنوعه

برگزاری هرگونه جشن یا مراسم، جلسات کاری، داشتن مراجعه کننده و هرگونه استفاده غیر سکونتی کاملا ممنوع می باشد و در صورت مشاهده این قبیل موارد مهمان ملزم به ترک اقامتگاه در همان لحظه خواهد شد.
مهمان تحت هر شرایطی حق تغییر در نحوه استفاده، انتقال یا اجاره واحد اقامتی جزا یا کلا به غیر را ندارد
تعداد مهمانان در فرم ورود ثبت خواهد شد و اضافه کردن مهمان بعد از تحویل ممنوع می باشد

قوانین رزرو و کنسلی

طبق روال عمومی هتل ها ساعت ورود 14 و خروج 12 می باشد به جز در مواردی که هماهنگی با مالک صورت بگیرد
برای رزرو قطعی هر اقامتگاه ثبت شده نیاز به پرداخت مبلغ یک روز از قیمت آن می باشد
فقط افرادی که بصورت ماهانه یا بالای 14 روز قصد اقامت داشته باشند اجازه ی بازدید از ملک مورد نظر قبل از پرداخت را خواهند داشت
استرداد کامل پیش پرداخت فقط تا 24 ساعت قبل از ورود امکان پذیر خواهد بود در غیر این صورت 50 درصد از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد
در صورت لغو اقامت بعد از تحویل کلید ملک هیچ گونه مبلغی قابل برگشت نیست مگر در زمانی که مدت اقامت بالای یک روز باشد
تمدید مدت زمان اقامت یک روز قبل از اتمام اقامت باید توسط مهمان اعلام شود و تمدید فقط طبق نظر مالک خواهد بود

خسارات احتمالی

وارد کردن هرگونه خسارت فیزیکی به ملک توسط مهمان مشمول پرداخت خسارت توسط شخص مهمان خواهد شد

شرایط عمومی

کاربر با ورود به سایت تایید می کند که بالای 18 سال سن دارد.
مدارک شناسایی مورد تایید هنگام تحویل محل اقامت اصل یکی از موارد (کارت ملی، شناسنامه، پایان خدمت و گواهینامه) برای فرد ایرانی و برای فرد خارجی فقط  پاسپورت می باشد و تا زمان اتمام اقامت نزد مالک خواهد ماند.
در هنگام تحویل واحد اقامتی مهمان موظف به پر کردن فرم ورود و اعمال امضا و اثرانگشت می باشد.
مهمان موظف به پرداخت کل هزینه مدت زمان اقامت در هنگام تحویل اقامتگاه می باشد

موارد ممنوعه

برگزاری هرگونه جشن یا مراسم، جلسات کاری، داشتن مراجعه کننده و هرگونه استفاده غیر سکونتی کاملا ممنوع می باشد و در صورت مشاهده این قبیل موارد مهمان ملزم به ترک اقامتگاه در همان لحظه خواهد شد.
مهمان تحت هر شرایطی حق تغییر در نحوه استفاده، انتقال یا اجاره واحد اقامتی جزا یا کلا به غیر را ندارد
تعداد مهمانان در فرم ورود ثبت خواهد شد و اضافه کردن مهمان بعد از تحویل ممنوع می باشد

قوانین رزرو و کنسلی

طبق روال عمومی هتل ها ساعت ورود 14 و خروج 12 می باشد به جز در مواردی که هماهنگی با مالک صورت بگیرد
برای رزرو قطعی هر اقامتگاه ثبت شده نیاز به پرداخت مبلغ یک روز از قیمت آن می باشد
فقط افرادی که بصورت ماهانه یا بالای 14 روز قصد اقامت داشته باشند اجازه ی بازدید از ملک مورد نظر قبل از پرداخت را خواهند داشت
استرداد کامل پیش پرداخت فقط تا 24 ساعت قبل از ورود امکان پذیر خواهد بود در غیر این صورت 50 درصد از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد
در صورت لغو اقامت بعد از تحویل کلید ملک هیچ گونه مبلغی قابل برگشت نیست مگر در زمانی که مدت اقامت بالای یک روز باشد
تمدید مدت زمان اقامت یک روز قبل از اتمام اقامت باید توسط مهمان اعلام شود و تمدید فقط طبق نظر مالک خواهد بود

خسارات احتمالی

وارد کردن هرگونه خسارت فیزیکی به ملک توسط مهمان مشمول پرداخت خسارت توسط شخص مهمان خواهد شد

شرایط عمومی

کاربر با ورود به سایت تایید می کند که بالای 18 سال سن دارد.
مدارک شناسایی مورد تایید هنگام تحویل محل اقامت اصل یکی از موارد (کارت ملی، شناسنامه، پایان خدمت و گواهینامه) برای فرد ایرانی و برای فرد خارجی فقط  پاسپورت می باشد و تا زمان اتمام اقامت نزد مالک خواهد ماند.
در هنگام تحویل واحد اقامتی مهمان موظف به پر کردن فرم ورود و اعمال امضا و اثرانگشت می باشد.
مهمان موظف به پرداخت کل هزینه مدت زمان اقامت در هنگام تحویل اقامتگاه می باشد

موارد ممنوعه

برگزاری هرگونه جشن یا مراسم، جلسات کاری، داشتن مراجعه کننده و هرگونه استفاده غیر سکونتی کاملا ممنوع می باشد و در صورت مشاهده این قبیل موارد مهمان ملزم به ترک اقامتگاه در همان لحظه خواهد شد.
مهمان تحت هر شرایطی حق تغییر در نحوه استفاده، انتقال یا اجاره واحد اقامتی جزا یا کلا به غیر را ندارد
تعداد مهمانان در فرم ورود ثبت خواهد شد و اضافه کردن مهمان بعد از تحویل ممنوع می باشد

قوانین رزرو و کنسلی

طبق روال عمومی هتل ها ساعت ورود 14 و خروج 12 می باشد به جز در مواردی که هماهنگی با مالک صورت بگیرد
برای رزرو قطعی هر اقامتگاه ثبت شده نیاز به پرداخت مبلغ یک روز از قیمت آن می باشد
فقط افرادی که بصورت ماهانه یا بالای 14 روز قصد اقامت داشته باشند اجازه ی بازدید از ملک مورد نظر قبل از پرداخت را خواهند داشت
استرداد کامل پیش پرداخت فقط تا 24 ساعت قبل از ورود امکان پذیر خواهد بود در غیر این صورت 50 درصد از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد
در صورت لغو اقامت بعد از تحویل کلید ملک هیچ گونه مبلغی قابل برگشت نیست مگر در زمانی که مدت اقامت بالای یک روز باشد
تمدید مدت زمان اقامت یک روز قبل از اتمام اقامت باید توسط مهمان اعلام شود و تمدید فقط طبق نظر مالک خواهد بود

خسارات احتمالی

وارد کردن هرگونه خسارت فیزیکی به ملک توسط مهمان مشمول پرداخت خسارت توسط شخص مهمان خواهد شد

شرایط عمومی

کاربر با ورود به سایت تایید می کند که بالای 18 سال سن دارد.
مدارک شناسایی مورد تایید هنگام تحویل محل اقامت اصل یکی از موارد (کارت ملی، شناسنامه، پایان خدمت و گواهینامه) برای فرد ایرانی و برای فرد خارجی فقط  پاسپورت می باشد و تا زمان اتمام اقامت نزد مالک خواهد ماند.
در هنگام تحویل واحد اقامتی مهمان موظف به پر کردن فرم ورود و اعمال امضا و اثرانگشت می باشد.
مهمان موظف به پرداخت کل هزینه مدت زمان اقامت در هنگام تحویل اقامتگاه می باشد

موارد ممنوعه

برگزاری هرگونه جشن یا مراسم، جلسات کاری، داشتن مراجعه کننده و هرگونه استفاده غیر سکونتی کاملا ممنوع می باشد و در صورت مشاهده این قبیل موارد مهمان ملزم به ترک اقامتگاه در همان لحظه خواهد شد.
مهمان تحت هر شرایطی حق تغییر در نحوه استفاده، انتقال یا اجاره واحد اقامتی جزا یا کلا به غیر را ندارد
تعداد مهمانان در فرم ورود ثبت خواهد شد و اضافه کردن مهمان بعد از تحویل ممنوع می باشد

قوانین رزرو و کنسلی

طبق روال عمومی هتل ها ساعت ورود 14 و خروج 12 می باشد به جز در مواردی که هماهنگی با مالک صورت بگیرد
برای رزرو قطعی هر اقامتگاه ثبت شده نیاز به پرداخت مبلغ یک روز از قیمت آن می باشد
فقط افرادی که بصورت ماهانه یا بالای 14 روز قصد اقامت داشته باشند اجازه ی بازدید از ملک مورد نظر قبل از پرداخت را خواهند داشت
استرداد کامل پیش پرداخت فقط تا 24 ساعت قبل از ورود امکان پذیر خواهد بود در غیر این صورت 50 درصد از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد
در صورت لغو اقامت بعد از تحویل کلید ملک هیچ گونه مبلغی قابل برگشت نیست مگر در زمانی که مدت اقامت بالای یک روز باشد
تمدید مدت زمان اقامت یک روز قبل از اتمام اقامت باید توسط مهمان اعلام شود و تمدید فقط طبق نظر مالک خواهد بود

خسارات احتمالی

وارد کردن هرگونه خسارت فیزیکی به ملک توسط مهمان مشمول پرداخت خسارت توسط شخص مهمان خواهد شد

شرایط عمومی

کاربر با ورود به سایت تایید می کند که بالای 18 سال سن دارد.
مدارک شناسایی مورد تایید هنگام تحویل محل اقامت اصل یکی از موارد (کارت ملی، شناسنامه، پایان خدمت و گواهینامه) برای فرد ایرانی و برای فرد خارجی فقط  پاسپورت می باشد و تا زمان اتمام اقامت نزد مالک خواهد ماند.
در هنگام تحویل واحد اقامتی مهمان موظف به پر کردن فرم ورود و اعمال امضا و اثرانگشت می باشد.
مهمان موظف به پرداخت کل هزینه مدت زمان اقامت در هنگام تحویل اقامتگاه می باشد

موارد ممنوعه

برگزاری هرگونه جشن یا مراسم، جلسات کاری، داشتن مراجعه کننده و هرگونه استفاده غیر سکونتی کاملا ممنوع می باشد و در صورت مشاهده این قبیل موارد مهمان ملزم به ترک اقامتگاه در همان لحظه خواهد شد.
مهمان تحت هر شرایطی حق تغییر در نحوه استفاده، انتقال یا اجاره واحد اقامتی جزا یا کلا به غیر را ندارد
تعداد مهمانان در فرم ورود ثبت خواهد شد و اضافه کردن مهمان بعد از تحویل ممنوع می باشد

قوانین رزرو و کنسلی

طبق روال عمومی هتل ها ساعت ورود 14 و خروج 12 می باشد به جز در مواردی که هماهنگی با مالک صورت بگیرد
برای رزرو قطعی هر اقامتگاه ثبت شده نیاز به پرداخت مبلغ یک روز از قیمت آن می باشد
فقط افرادی که بصورت ماهانه یا بالای 14 روز قصد اقامت داشته باشند اجازه ی بازدید از ملک مورد نظر قبل از پرداخت را خواهند داشت
استرداد کامل پیش پرداخت فقط تا 24 ساعت قبل از ورود امکان پذیر خواهد بود در غیر این صورت 50 درصد از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد
در صورت لغو اقامت بعد از تحویل کلید ملک هیچ گونه مبلغی قابل برگشت نیست مگر در زمانی که مدت اقامت بالای یک روز باشد
تمدید مدت زمان اقامت یک روز قبل از اتمام اقامت باید توسط مهمان اعلام شود و تمدید فقط طبق نظر مالک خواهد بود

خسارات احتمالی

وارد کردن هرگونه خسارت فیزیکی به ملک توسط مهمان مشمول پرداخت خسارت توسط شخص مهمان خواهد شد
سپردن ملک